Dokumente

Statuten

Leiterentschaediguns-Formular.xlsx 24 KB
SCB_Kostenverguetungsreglement 2022.pdf 1'282 KB
SCBP-Statuten_vom_13.12.2017.pdf 452 KB
Spesenabrechnungsformular_Athleten.xlsx 23 KB

Protokolle

Revision 2022_20220914.pdf
SCB_Protokoll_GV_06.10.2022.pdf
Entscheide GV Oktober 2021.pdf
SCB_Protokoll_GV_29.10.20.pdf
SCB_Protokoll_GV_24.10.19.pdf
SCB_Protokoll_GV_25.10.18.pdf
SCB_Protokoll_GV_09.11.17.pdf
SCB_Protokoll_GV_04.11.16.pdf
SCB_Protokoll_GV_06.11.15.pdf
SCB_Protokoll_GV_31.10.14.pdf
scp_Protokoll_GV_25.10.13.pdf
scp_Protokoll_GV_26.10.12.pdf
scp_Protokoll_GV_28.10.11.pdf
scp_Protokoll_GV_29.10.10.pdf
scp_Protokoll_GV_29.10.09.pdf
scp_Protokoll_GV_31.10.08.pdf
scp_Protokoll_GV_26.10.07.pdf
scp_Protokoll_GV_28.09.06.pdf
scp_Protokoll_GV_28.10.05.pdf

Jahresberichte

Jahresbericht Präsidenten2021_22.pdf 22 KB
Jahresbericht JO Nordisch Saison 2021_22.pdf 120 KB
Jahresbericht Biathlon SCB 21.pdf 16 KB
Jahresbericht Alpin SCB 21 22.pdf 122 KB
Jahresbericht Präsident_ 2020_21.pdf 22 KB
Jahresbericht JO Nordisch Saison 2020_21.pdf 135 KB
Jahresbericht Biathlon 20_21.pdf 12 KB
Jahresbericht Alpin 2020-2021.pdf 119 KB
Jahresbericht Präsident_Chef Nordisch 2019_20.pdf 19 KB
Jahresbericht Chef Alpin_2019_20.pdf 34 KB
Jahresbericht Biathlon 2019_20.pdf 113 KB
Jahresbericht JO Nordisch 2019_20.pdf 490 KB
Jahresbericht_Chef_Nordisch_Praesidenten_ad_interim_2018_19.pdf 118 KB
Jahresbericht_Biathlon_2018_19.pdf 131 KB
Jahresbericht_Jo_Nordisch_2018_19.pdf 430 KB
2017-2018_Jahresbericht_des_Prasidenten.pdf 16 KB
2017-2018_Jahresbericht_Chef_Nordisch.pdf 106 KB
2017-2018_Jahresbericht_Chef_JO.pdf 433 KB

Bankdaten:

  • SkiClub BerninaPontresina
  • 7504 Pontresina
  • Postkonto 70-216-5
  • IBAN CH94 0077 4000 2934 0000 0
  • Graubündner Kantonalbank, 7001 Chur